Regulamin oraz Polityka Prywatności

 
 

§1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.fitadept.com.

2. Właścicielem i administratorem serwisu FitAdept.com, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest spółka FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/24, 00-033, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000622972, NIP 5223065447, REGON 364725646, kapitał zakładowy w wysokości 109 750,00 zł. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 

§2 DEFINICJE OGÓLNE

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w pod adresem www.fitadept.com, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych do zakupu na rzecz Użytkowników,

 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/24, 00-033 Warszawa. Adresem właściwym do korespondencji jest: kontakt@fitadept.com,

 • Właściciel – FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/24, 00-033. Adresem właściwym do korespondencji jest: kontakt@fitadept.com,

 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane,

 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność polegająca na pośrednictwie w nabywaniu Pakietów Treningowych oraz innych Usług,

 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Funkcjonalności Serwisu,

 • Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu lub e-maila i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i nabywaniem za jego pośrednictwem Usług,

 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, zakupu Usług oraz oferowanych w Serwisie przedmiotów, jak również do dokonywania rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości,  a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika,

 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia indywidualnych programów treningowych, świadcząca Usługi.

 • Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia programu dietetycznego, świadcząca Usługi,

 • Pakiety Treningowe lub Usługa – indywidualne programy treningowe oraz programy dietetyczne konstruowane i prowadzone przez Trenera i/lub Dietetyka,

 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.  Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 Regulaminu.

 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

§3 Informacje Podstawowe

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać Usługi świadczone przez Trenerów i/lub Dietetyków współpracujących z Serwisem, a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem i/lub Dietetykiem umowy o świadczenie Usług. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie przedmioty.

 1. W ramach Funkcjonalności Serwisu, Serwis oferuje do nabycia Usługi świadczone przez współpracujących z Serwisem Trenerów i/lub Dietetyków. Serwis nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

 2. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@fitadept.com.

 3. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i pośrednictwo w sprzedaży Usług umożliwiających Użytkownikowi osiąganie założonych przez niego celów zdrowotnych i/lub sportowych.

 4. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu lub z Usługami świadczonymi przez partnerów, tj. innymi podmiotami, z którymi Właściciel zawarł stosowne umowy o świadczenie usług pośrednictwa.

 5. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu funkcjonalności Serwisu  świadczonej na rzecz Użytkownika.

 6. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem. Treść umowy o świadczenie Usług dostępna jest tutaj.

§4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu FitAdept.com, kodu źródłowego należą do Właściciela Serwisu i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Udostępnianie pakietów treningowych osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§5 Uwarunkowania techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,

 2. skrzynki e-mail,

 3. przeglądarki Internetowej,

 4. systemu operacyjnego.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.


§6 Zakres i Pakiety Świadczonych Usług

 1. Na mocy Umowy Serwis zobowiązuje się na rzecz Użytkownika pośredniczyć w nabywaniu następujących Usług. Zakres świadczonych wobec Użytkownika przez Trenera i/lub Dietetyka Usług zależy od wykupionego przez niego Pakietu Treningowego. Usługi, które mogą być świadczone w ramach Pakietów Treningowych to:
  – wywiad sportowy,
  – indywidualny program treningowy na okres trwania Usługi,
  – podstawowa analiza zebranych danych w trakcie procesu treningowego przez Użytkownika Serwisu (statystyki),
  – spersonalizowane porady żywieniowe i plan dietetyczny,
  – spersonalizowany catering, przygotowanych w oparciu o założenia i wytyczne spersonalizowanej diety,
  – kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego w celu dostosowania treningu do możliwości i celu Użytkownika,
  – indywidualne lub grupowe treningi, ćwiczenia z Trenerem w wybranych obiektach lub ośrodkach sportowych,
  – wymiana danych z Trenerem i/lub Dietetykiem,
  – wymiana danych z Trenerem i/lub Dietetykiem,
  – stały kontakt i kontrola nad realizacją planu Trenera i/Dietetyka,
  – statystyki treningowe wraz z analizą postępów,
  – statystyki zmian fizjologicznych organizmu w reakcji na bodźce treningowe.

 2. Serwis pośredniczy w nabywaniu różnych pakietów treningowych, w ramach których oferowana jest konkretna ilość treningów wskazana w treści danego Pakietu i/lub wsparcie Dietetyka. Wszystkie treningi/konsultacje dietetyczne muszą zostać wykonane w trakcie terminu obowiązywania danego Pakietu Treningowego, chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Trenerem, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń nabywanych w Ramach Pakietów Treningowych oraz sposobu korzystania z tych świadczeń znajdują się we wzorze umowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

§7 Nabycie oferowanych przez Serwis Usług

 1. Zakup oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usług następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie Pakietu Treningowego i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usługi. Istnieje również możliwość zakupu spersonalizowanego (indywidualnego) Pakietu Treningowego w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. W procesie nabywania Usługi, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego treści oraz wyrażenia zgody na jego stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie nabycia Usługi za pośrednictwem Serwisu.

 2. Nabycie Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi, zgodnie z § 12 Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usług pełnych i prawdziwych danych.

 4. Jeżeli oferta zakupu Usługi przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Użytkownika, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.

 5. Po zakupie Usługi Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu na adres e-mail podany w toku Rejestracji.

§8 Zasady korzystania z Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenerów/i lub Dietetyków

 1. Z Pakietów Treningowych, dietetycznych i/lub suplementacyjnych mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku, gdy Pakiet Treningowy dotyczy osoby niepełnoletniej, korzystanie z Serwisu i nabywanie Usług musi zostać potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Rodzic lub opiekun prawny wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego z Serwisu i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akceptuje pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego wynikającą z korzystania z Serwisu i z korzystania z zakupionych Usług (włączając roszczenia i kary finansowe oraz prawną odpowiedzialność).

 2. Nabywając dany Pakiet Treningowy i akceptując zapisy Regulaminu, Użytkownik oświadcza, iż posiada zaświadczenie lekarskie uprawniające do uprawiania sportu, a w szczególności dyscypliny jaką będzie trenował.

 3. Nabywając dany Pakiet Usług Użytkownik zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie lub poprawa zdrowia.

 4. W celu opracowania optymalnego Pakietu Treningowego, Serwis zbiera od Użytkownika pełne dane w formie wywiadu sportowego i/lub dietetycznego, które następnie przekazuje do wybranego przez siebie Trenera/i lub Dietetyka (lub Trenera/ lub Dietetyka wskazanego przez Użytkownika), który przygotowuje plan treningowy/lub/i dietetyczny i/lub suplementacyjny.

 5. Trener/i lub Dietetyk opracowuje indywidualny plan treningowy lub/i dietetyczny i/lub suplementacyjny na podstawie zebranych danych, dostosowany do potrzeb i celów Użytkownika.

 6. Serwis zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu/Pakietu Treningowego zakupionego za pośrednictwem Serwisu oraz przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów diety. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków.

 7. Serwis zaleca wykonywanie okresowych badań lekarskich, co 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) miesięcy oraz stosowanie mobilnych czytników GPS, monitora pracy serca i/lub urządzenia do pomiaru generowanej mocy w trakcie treningu wykonywanego wspólnie z Trenerem.

 8. Realizacja Pakietu Treningowego nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego i/lub z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów diety i/lub suplementacji, a Serwis oraz Trener i /lub Dietetyk nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Użytkownika.

 9. Realizacja planu dietetycznego i/lub suplementacyjnego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów diety i/lub suplementacji, a Serwis oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Użytkownika.

 10. Informacje podane w Serwisie oraz przez Trenerów i/lub Dietetyka mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Serwis nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek kontuzje czy utratę zdrowia wynikającą z porad treningowych, suplementacyjnych i/lub dietetycznych i wynikających z realizacji zakupionego Pakietu Treningowego.

 11. Użytkownik ma obowiązek informować Trenera oraz Serwis o wszelkich zmianach kondycji fizycznej i zdrowotnej.

 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem prowadzonym w ramach realizacji zakupionego Pakietu Treningowego.

 13. Użytkownik oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i/lub morfotyczne, o których informuje Trenera i/lub Dietetyka oraz które przekazuje za pośrednictwem Serwisu są zgodne z prawdą.

 14. Użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się, że wszelakie działania związane z zaleceniami Serwisu oraz Trenera i/lub Dietetyka mogą nosić określone ryzyka kontuzji, utraty zdrowia lub śmierci. Użytkownik niniejszym potwierdza, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność ponosi wszystkie (znane i nieznane) ryzyka związane z korzystania z Serwisu i Usług Trenera i/lub Dietetyka. Spersonalizowane plany treningowe nie są polecane w szczególności dla osób posiadających wady serca lub kręgosłupa. Spersonalizowane plany dietetyczne/suplementacyjne nie są polecane w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą, po wylewach, z chorobami serca , w ciąży, w okresie laktacji.

 15. W przypadku wystąpienia alergii na konkretne produkty, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Trenera i/lub Dietetyka oraz Serwis, a także wyłączyć dany produkt z diety.

 16. Usługi treningów personalnych prowadzone są w wybranych i określonych na stronie Serwisu obiektach i ośrodkach sportowych. W przypadku jeśli wybrany przez Użytkownika obiekt lub ośrodek sportowy nie znajduje się na liście, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które mogą zostać nałożone na Trenera przez wewnętrzne regulaminy danego obiektu lub ośrodka oraz uiszczenie każdorazowo opłaty umożliwiającej korzystanie Trenerowi oraz Użytkownikowi z danego ośrodka.

 17. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w obiektach i ośrodkach sportowych, w których odbywają się treningi.

§9 Dostęp do Serwisu i Rejestracja Użytkowników

 1. Użytkownik, rozpoczynając współpracę z Serwisem, obowiązany jest podać swoje zgodne z prawdą dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, preferencje godzinowe (pory dnia) i dni tygodnia dotyczące świadczenia Usług oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik może też wyrazić, zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego, jak również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).Zgoda ta jest nieobowiązkowa i może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 2. Jeśli Użytkownik wyraża chęć otrzymania faktury VAT potwierdzającej zakup Usług, zobowiązany jest także do wskazania tej informacji (zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu) oraz do wskazania nazwy firmy, danych adresowych firmy oraz numeru NIP firmy.

 3. Użytkownik może ponadto dokonać rejestracji w Serwisie uzyskując indywidualne Konto. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Serwisu, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 4. Użytkownik może mieć tylko 1 (słownie: jedno) Konto w Serwisie, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta oraz Usług innym osobom, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora. Niedozwolone jest również podawanie e-maila (loginu) oraz hasła do Konta osobom trzecim.

 5. Klikając przycisk “Zapłać” Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania we wszelkich formularzach dostępnych w Serwisie pełnych i prawdziwych danych.

 7. W przypadku zmian teleadresowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego Profilu.

 8. Poprzez zakup Usług i/lub zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  – spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu,
  – zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu oraz Usług Trenera i/lub Dietetyka,
  – wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny,
  – podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w niniejszym Regulaminie.

§10 Wstrzymanie lub Zakończenie Świadczenia Funkcjonalności Serwisu i/lub Usług na rzecz Użytkownika

 1. Konto może zostać zablokowane lub całkowicie usunięte przez Właściciela bez jakichkolwiek uprzedzeń a realizacja Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenera i/lub Dietetyka wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:
  a) Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Usług zostanie wstrzymana;
  b) Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  c) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:

 • Adres e-mail użyty przy rejestracji Użytkownika zawiera wyrażenie powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

  1. Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do Właściciela;

  2. Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora, Właściciela lub osób trzecich;

  3. Serwis wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

 1. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte, a realizacja Usług wstrzymana lub zakończona, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Właściciela.

 2. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

§11 Okres Świadczenia Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenerów ; Zawarcie Umowy

 1. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie Serwisu Użytkownik założy swój Profil podając wymagane dane lub rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Zakup Pakietu Treningowego i/lub Rejestracja wraz z zakupem Pakietu Treningowego jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy świadczenia/korzystania z usług Serwisu oraz z zawarciem umowy świadczenia Usług (określonej w § 3 ust. 7 Regulaminu) pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem/i lub Dietetykiem.

 3. Dokonywanie wpłat na warunkach określonych w umowach wskazanych w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu za zakupiony za pośrednictwem Serwisu Pakiet Treningowy stanowi podstawę do świadczenia odpłatnych Usług Trenera/i lub Dietetyka.

 4. Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres kontakt@fitadept.com oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy może także nastąpić poprzez przesłanie na adres Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§12 Wynagrodzenie za świadczenie Usług , Reklamacje

 1. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę z góry zgodnie z Cennikiem Pakietów Treningowych dostępnym w ramach Serwisu lub w inny sposób, o ile został takowy przewidziany.

 2. Opłata wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu Treningowego oraz okresu, na jaki Użytkownik wykupił dany Pakiet Treningowy. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

 3. Brak płatności za Usługi powoduje, iż Umowa o świadczenie Usług nie dochodzi do skutku i uznaje się ją za niezawartą. W przypadku Umowy o świadczenie Usług z płatnością cykliczną brak płatności za Usługi w terminie uprawnia do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym wskazanym do zapłaty.

 4. Opłatę za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu można wnieść za pomocą przelewu, karty kredytowej lub karty debetowej, w opisany w Serwisie sposób. Płatności za Usługi uiszcza się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399.

 5. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji zamówień. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu Internetowego lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fitadept.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 2 pkt a. adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej.

 7. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

 8. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Trenera. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu Internetowego lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fitadept.com ze wskazaniem danych określonych w ust. 5 powyżej z podaniem danych personalnych Trenera. Wszelkie reklamacje co do sposobu wykonania Pakietów Treningowych zostaną rozpatrzone w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej.

§13 Prywatność, Poufność, Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górskiego 6/24, 00-033 Warszawa.

 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

 3. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: 
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 5. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.

 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,
  d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  f) przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia do zakup Usług oraz dokonywanie rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi, będących podstawą funkcjonowania Serwisu.

 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  b) Trenerzy/i lub Dietetycy,
  c) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy),
  d) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited.

 9. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

 10. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje  usługi za pomocą Google AdWords. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji Właściciela Serwisu, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.

 11. Właściciel i Administrator mogą zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

 12. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.  

 13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania umowy o świadczeniu usług funkcjonalności Serwisu, a po udzieleniu odpowiedzi lub  rozwiązaniu umowy o świadczenie usług do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 14. Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

 15. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mateusza Sawaryna, z którym można się skontaktować przez adres e-mail inspektor@fitadept.com lub pisemnie na adres Administratora.

 16. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.

 17. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.

 18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  a) cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  b) cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

 19. Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: 
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 20. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 21. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Właściciel Serwisu.

 22. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Właściciel Serwisu dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

 23. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 24. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

 25. Właściciel Serwisu zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§14 Odpowiedzialność Administratora i Właściciela

 1. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.

 2. Właściciel oraz Administrator, nie ponoszą odpowiedzialności za działania Trenera oraz za realizację umowy świadczenia Usług, zawartej pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, jednak podejmują stałe działania w celu monitorowania i podnoszenia jakości tych Usług.


§15 Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link “Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Serwis usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia na piśmie, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Administratorowi oświadczenia.

 2. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Administratora.


§16 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator oraz Właściciel mogą, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Umowy lub usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności w Serwisie)  dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.

 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.

 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy lub dane Trenera/i lub Dietetyka, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
umowy dostawy następujących rzeczy(*):
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.