Projekt współfinansowany przez:
Spółka realizuje projekt finansowany ze środków UE

REGULAMIN SERWISU WWW.FITADEPT.COM
ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.fitadept.com (dalej jako „Regulamin”).
2. Właścicielem i administratorem serwisu FitAdept.com, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest spółka FitAdept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000622972, NIP 5223065447, REGON 364725646, kapitał zakładowy w wysokości 116.350,00 zł. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§2 DEFINICJE

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w pod adresem www.fitadept.com, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych do zakupu przez Użytkowników,
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FitAdept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa; adresem właściwym do korespondencji jest adres e-mail: kontakt@fitadept.com,
 • FitAdept – FitAdept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa; adresem właściwym do korespondencji jest adres e-mail: kontakt@fitadept.com, który jest właścicielem Serwisu,
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane,
 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność polegająca na pośrednictwie w nabywaniu Pakietów Treningowych oraz innych Usług,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Funkcjonalności Serwisu,
 • Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu lub e-maila i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i nabywaniem za jego pośrednictwem Usług,
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, zakupu Usług oraz oferowanych w Serwisie przedmiotów, jak również do dokonywania rozliczeń FitAdept z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez FitAdept produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez FitAdept za zgodą Użytkownika,
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia indywidualnych programów treningowych, przy udziale, której FitAdept świadczy Usługi w ramach Pakietu lub Treningu Próbnego,
 • Fizjoterapeuta - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje oraz uprawnienia do rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnej sprawności oraz poprawy funkcjonowania fizycznego, przy udziale, której FitAdept świadczy Usługi w ramach Pakietu Medycznego,
 • Lekarz - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, kompetencje i uprawnienia do leczenia ludzi, w szczególności świadcząca usługę polegającą na wstępnej weryfikacji zdrowia Użytkowników i następnie ich kwalifikacji do odpowiedniego Pakietu, a także monitorowania postępów w ramach Pakietu Medycznego i wydawanie dalszych zaleceń, przy udziale, której FitAdept świadczy Usługi w ramach Pakietu,
 • Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia programu dietetycznego, świadcząca Usługi,
 • Pakiety Treningowe – indywidualne programy treningowe oraz programy dietetyczne konstruowane i prowadzone przez Trenera i Dietetyka dla Użytkowników u których nie ustalono wskazań medycznych,
 • Pakiety Medyczne - indywidualne programy treningowe oraz programy dietetyczne konstruowane i prowadzone przez Fizjoterapeutów lub Trenerów i Dietetyka dla Użytkowników, u których Lekarz ustalił istnienie wskazań medycznych. Pakiet Medyczny obejmuje również stały monitoring poprawy stanu zdrowia Użytkownika przez Lekarza w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pakiet Medyczny obejmuje działanie profilaktyczne polegające na diagnozie Użytkownika, a także działanie terapeutyczne polegające na zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Użytkowników,
 • Pakiet - oznacza różne rodzaje Pakietu Treningowego, Pakietu Medycznego lub innego pakietu wprowadzonego i oferowanego w Serwisie przez FitAdept, które mogą różnić się zakresem i ilością usług, które się na nie składają, jednak w każdym z Pakietów każdorazowo pierwszą usługą świadczoną na rzecz Użytkownika są konsultacje z Lekarzem,
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której FitAdept określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie o Świadczenie Usług jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu,
 • Umowa o Świadczenie Usług - umowa o świadczenie Usług zawierana przez Użytkownika z FitAdept,
 • Trening Próbny - oznacza indywidualny trening personalny świadczony przez Trenera lub Fizjoterapeutę, stanowiący jednorazową bezpłatną usługę dla Użytkowników,
 • Usługi - oznacza Pakiety Treningowe, Pakiety Medyczne, Trening Próbny oraz inne pakiety i wszelkie inne usługi jakie FitAdept będzie oferował za pomocą Serwisu Użytkownikom,
 • Regulamin Świadczenia Usług - oznacza regulamin dostępny pod adresem: https://fitadept.com/regulamin, w którym określone są warunki świadczenia Usług przez FitAdept na rzecz Użytkownika,
 • §3 INFORMACJE PODSTAWOWE

  Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać Usługi świadczone przez Trenerów i/lub Dietetyków współpracujących z Serwisem, a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem i/lub Dietetykiem umowy o świadczenie Usług. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie przedmioty.
  1.Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać Usługi świadczone przez FitAdept, przy udziale podmiotów współpracujących z FitAdept, a tym samym zawrzeć z FitAdept Umowę o Świadczenie Usług. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie przedmioty.
  2.W ramach Funkcjonalności Serwisu, Serwis oferuje do nabycia Usługi. Serwis nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu nabycia Usług.
  3.Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@fitadept.com.
  4.Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i pośrednictwo w sprzedaży Usług umożliwiających Użytkownikowi osiąganie założonych przez niego lub wskazanych przez Lekarza celów zdrowotnych lub sportowych.
  5.Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu lub z usługami świadczonymi przez partnerów FitAdept, tj. innymi podmiotami, z którymi FitAdept zawarze stosowne umowy o pośredniczenie w świadczeniu usług.
  6.FitAdept zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
  7.Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu Umowy o Świadczenie Usług w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych jej warunków. Warunki i treść Umowy o Świadczenie Usług określone są w Regulaminie Świadczenia Usług.

  §4 PRAWA AUTORSKIE

  Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do FitAdept i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Udostępnianie Usług osobom trzecim innym niż Użytkownik lub osoba na rzecz której Użytkownik dokonał zakupu Usługi oraz kopiowanie jakichkolwiek materiałów związanych z Usługami lub Serwisem jest prawnie zabronione.

  §5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

  Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. skrzynki e-mail,
  3. przeglądarki Internetowej,
  4.systemu operacyjnego.
  Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

  §6 ZAKRES I PAKIETY ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1.Na mocy Umowy Serwis pośredniczy w nabywaniu Usług.
  2.Zakres świadczonych wobec Użytkownika przez FitAdept Usług zależy od wykupionej przez niego Usługi.
  3.Usługi świadczone są w ramach Pakietów:
  1.Pakietu Treningowego,
  2.Pakietu Medycznego – Użytkownikom dla których zgodnie z zaleceniami Lekarza Usługi mają być świadczone w celu zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia Użytkownika (działanie terapeutyczne),
  3.innych pakietów oferowanych przez FitAdept w Serwisie.
  4.Serwis pośredniczy w nabywaniu różnych rodzajów Pakietów, w ramach których oferowana jest co najmniej konkretna ilość treningów wskazana w treści danego Pakietu, wsparcie Dietetyka lub konsultacje z Lekarzem i monitoring stanu postępów Użytkownika. Wszystkie treningi, konsultacje muszą zostać wykonane w trakcie terminu obowiązywania danego Pakietu, chyba że co innego wynika z Regulaminu Świadczenia Usług.
  5.Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń nabywanych w ramach Pakietów oraz sposobu korzystania z tych świadczeń znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług.

  §7 NABYCIE OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS USŁUG

  1.Zakup oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usług następuje poprzez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie Usługi i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usługi. Istnieje również możliwość zakupu spersonalizowanego (indywidualnego) Pakietu w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. W procesie nabywania Usługi, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego treści oraz wyrażenia zgody na jego stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie nabycia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
  2.Nabycie Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi, zgodnie z § 12 Regulaminu.
  3.Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usług pełnych i prawdziwych danych.
  4.Jeżeli oferta zakupu Usługi przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Użytkownika, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
  5.Po zakupie Usługi Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu na adres e-mail podany w toku rejestracji.

  §8 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU I USŁUG TRENERÓW/I LUB DIETETYKÓW

  1.Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku, gdy Usługa dotyczy osoby niepełnoletniej, korzystanie z Serwisu i nabywanie Usług musi zostać potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Rodzic lub opiekun prawny wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego z Serwisu i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akceptuje pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego wynikającą z korzystania z Serwisu i z korzystania z zakupionych Usług (włączając roszczenia i kary finansowe oraz prawną odpowiedzialność).
  2.Nabywając daną Usługę Użytkownik akceptuje zapisy Regulaminu.
  3.Nabywając daną Usługę Użytkownik zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie lub poprawa zdrowia.
  4.W celu opracowania optymalnego zakresu Usług, Serwis zbiera od Użytkownika pełne dane w formie wywiadu sportowego, dietetycznego, medycznego które następnie przekazuje do wybranego przez siebie Lekarza, który po dokonaniu konsultacji z Użytkownikiem kieruje Użytkownika na Pakiet Medyczny lub Pakiet Treningowy. W przypadku Pakietu Treningowego Trener oraz Dietetyk przygotowują plan treningowy i dietetyczny, dostosowane do potrzeb i indywidualnych celów Użytkownika.. W przypadku Pakietu Medycznego Trener lub Fizjoterapeuta oraz Dietetyk w porozumieniu z Lekarzem przygotowują plan treningowy i dietetyczny oraz plan poprawy zdrowia, dostosowane do potrzeb i indywidualnych celów Użytkownika.
  5.Realizacja Pakietu nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego, medycznego lub z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów diety lub suplementacji, a Serwis oraz FitAdept nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia tych założeń przez Użytkownika.
  6.Informacje podane w Serwisie oraz przez Trenera, Dietetyka lub Fizjoterapeutę mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza.
  7.Korzystając z Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że Serwis nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek kontuzje czy utratę zdrowia wynikającą z porad treningowych, suplementacyjnych, dietetycznych czy fizjoterapeutycznych i wynikających z realizacji zakupionej Usługi.
  8.Użytkownik ma obowiązek informować Trenera, Fizjoterapeutę, Dietetyka oraz FitAdept o wszelkich zmianach kondycji fizycznej i zdrowotnej.
  9.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem prowadzonym w ramach realizacji zakupionego Pakietu.
  10.Użytkownik oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i morfotyczne, o których informuje Trenera, Fizjoterapeutę, Dietetyka i Lekarza oraz które przekazuje za pośrednictwem Serwisu są zgodne z prawdą.
  11.W przypadku wystąpienia alergii na konkretne produkty, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie FitAdept, a także wyłączyć dany produkt z diety.
  12.Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w obiektach i ośrodkach sportowych, w których odbywają się treningi.

  §9 DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

  1.Użytkownik, rozpoczynając współpracę z Serwisem, obowiązany jest podać swoje zgodne z prawdą dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, preferencje godzinowe (pory dnia) i dni tygodnia dotyczące świadczenia Usług oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik może też wyrazić, zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego, jak również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zgoda ta jest nieobowiązkowa i może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  2.Jeśli Użytkownik wyraża chęć otrzymania faktury VAT potwierdzającej zakup Usług, zobowiązany jest także do wskazania tej informacji (zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu) oraz do wskazania nazwy firmy, danych adresowych firmy oraz numeru NIP firmy.
  3.Użytkownik może ponadto dokonać rejestracji w Serwisie uzyskując indywidualne Konto. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Serwisu, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  4.Użytkownik może mieć tylko 1 (słownie: jedno) Konto w Serwisie, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta oraz Usług innym osobom, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora. Niedozwolone jest również podawanie e-maila (loginu) oraz hasła do Konta osobom trzecim.
  5.Klikając przycisk “Zapłać” Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
  6.Użytkownik zobowiązuje się do podania we wszelkich formularzach dostępnych w Serwisie pełnych i prawdziwych danych.
  7.W przypadku zmian teleadresowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego Profilu.
  8.Poprzez zakup Usług lub zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1.spełnia przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu,
  2.zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu oraz Usług,
  3.wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny,
  3.podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwskazania wskazane w niniejszym Regulaminie.

  §10 WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU I/LUB USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

  1.Konto może zostać zablokowane lub całkowicie usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń a realizacja Funkcjonalności Serwisu i Usług wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli FitAdept stwierdzi, iż:
  1.Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Usług zostanie wstrzymana;
  2.Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  2.Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla FitAdept, a w szczególności gdy:
  1.adres e-mail użyty przy rejestracji Użytkownika zawiera wyrażenie powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
  2.Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do FitAdept;
  3.Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę FitAdept, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  4.Serwis wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
  3.Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte, a realizacja Usług wstrzymana lub zakończona, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody FitAdept.
  4.Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

  §11 OKRES ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU I USŁUG TRENERÓW ; ZAWARCIE UMOWY

  1.Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie Serwisu Użytkownik założy swój Profil podając wymagane dane lub rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2.Zakup Usługi jest jednoznaczny z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług.
  3.Dokonywanie wpłat na warunkach określonych w Umowie o Świadczenie Usług za zakupione za pośrednictwem Serwisu Usługi stanowi podstawę do świadczenia odpłatnych Usług przez FitAdept.
  4.Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.202-, poz. 287). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres kontakt@fitadept.com oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy może także nastąpić poprzez przesłanie na adres Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

  §12 WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, REKLAMACJE

  1.Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę z góry zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w ramach Serwisu lub w inny sposób, o ile został takowy przewidziany.
  2.Opłata wynika z wybranej przez Użytkownika Usługi oraz okresu, na jaki Użytkownik wykupił daną Usługę. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.
  3.Brak płatności za Usługi powoduje, iż Umowa o Świadczenie Usług nie dochodzi do skutku i uznaje się ją za niezawartą. W przypadku Umowy o Świadczenie Usług z płatnością cykliczną brak płatności za Usługi w terminie uprawnia do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług przez FitAdept. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym wskazanym do zapłaty.
  4.Opłatę za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu można wnieść za pomocą przelewu, karty kredytowej lub karty debetowej, w opisany w Serwisie sposób. Płatności za Usługi uiszcza się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399.
  5.Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w ramach Serwisu. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu lub przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@fitadept.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1.imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  2.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  3.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  6.O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami powyżej.
  7.W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

  §13 PRYWATNOŚĆ, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
  2.Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
  3.Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
  4.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do rozliczeń FitAdept z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez FitAdept produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy:
  1.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  5.Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach FitAdept oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez FitAdept na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.
  6.Użytkownik ma prawo do:
  1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2.sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3.usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,
  4.ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  6.przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7.wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7.Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia zakup Usług oraz dokonywanie rozliczeń FitAdept z Użytkownikiem za zakupione Usługi, będących podstawą funkcjonowania Serwisu.
  8.Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  1.upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2.Trenerzy, Dietetycy, Fizjoterapeuci i Lekarze
  3.dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy),
  4.podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited.
  9.Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
  10.W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje usługi za pomocą Google AdWords. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji FitAdept, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
  11.Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  12.Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.
  13.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania Umowy i Umowy o Świadczenie Usług, a po udzieleniu odpowiedzi lub rozwiązaniu Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Umową, lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić FitAdept i jakie mogą być podnoszone wobec FitAdept w związku z Umową o Świadczenie Usług. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
  14.Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
  15.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mateusza Sawaryna, z którym można się skontaktować przez adres e-mail inspektor@fitadept.com lub pisemnie na adres Administratora.
  6.Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
  17.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
  18.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1.cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  2.cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
  19.Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:
  1.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4.„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  5.„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  20.Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  21.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Administrator Serwisu.
  22.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z FitAdept reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności przez sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Administrator Serwisu dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
  23.Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  24.Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1.Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  2.Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
  3.Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  4.Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  5.Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.
  25.Administrator Serwisu zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

  §14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I WŁAŚCICIELA

  1.Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator nieustannie podejmuje czynności aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.
  2.Administrator podejmuje stałe działania w celu monitorowania i podnoszenia jakości Usług i Funkcjonalności Serwisu.

  §15 WYPOWIEDZENIE UMOWY

  1.Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link “Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Serwis usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia na piśmie, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Administratorowi oświadczenia.
  2.Skutkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Administratora.
  3.Usunięcie Konta przez Użytkownika nie oznacza wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przez Użytkownika.

  §16 ZMIANA REGULAMINU

  1.FitAdept może z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Umowy, Umowy o Świadczenie Usług lub dotyczących Usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności w Serwisie) dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
  2.O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie FitAdept.
  3.Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
  4.Regulamin jest dostępny w siedzibie FitAdept oraz w Serwisie.
  5.Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy lub dane Trenera/i lub Dietetyka, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
  umowy dostawy następujących rzeczy(*):
  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
  o świadczenie następującej usługi(*):
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  Adres konsumenta(-ów)
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  I. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą FitAdept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622972, NIP: 5223065447, REGON: 364725646 („Administrator”).
  2.Z Administratorem można się skontaktować:
  1.pisemnie pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
  2.drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 570 806 102;
  3.drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@fitadept.com.

  II. KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

  1.W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora.
  2.Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
  1.pisemnie pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
  2.drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@fitadept.com.
  3.Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

  III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Pani/Pana rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu). Możemy również przetwarzać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu. Podczas korzystania przez Panią/Pana z usług medycznych tworzymy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia i diagnostyki, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o Pani/Pana nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Pani/Pana procesu leczenia.

  IV. W JAKIM CELU BĘDZIEMY PRZETWARZALI PANI/PANA DANE OSOBOWE? JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA? JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

  Pani/Pana dane osobowe jako pacjenta, przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji przez Administratora obowiązków z nimi związanych, w tym:
  1.zapewnienia opieki zdrowotnej, jak również zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. w zakresie ustalenia Pani/Pana tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach czy w gabinetach lekarskich) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) lub pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia;
  2.opieki około obsługowej Pani/Pana jako pacjenta, np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin wizyty, przypomnieć o terminie planowanej wizyty, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, do którego należy m.in. zarządzanie grafikiem oraz obsługa pacjentów);
  3.prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej na podstawie zawartej przez Panią/Pana, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) lub pkt c) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  4.realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, np. w celu odbioru i archiwizacji oświadczeń, w których upoważnia Pani/Pan inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  5.diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów w ramach prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej i wykonywanych świadczeń zdrowotnych w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Przetwarzanie odbywa się zarówno podczas procesu rejestracji, jak udzielania świadczenia zdrowotnego w gabinecie lekarskim, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
  6.podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania w ramach prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej i wykonywanych świadczeń zdrowotnych w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h) RODO. Przetwarzanie odbywa się zarówno podczas procesu rejestracji, jak udzielania świadczenia zdrowotnego w gabinecie lekarskima to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d), art. 9 ust. 2 pkt c) i h) RODO;
  7.prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi;
  8.prowadzenia badań naukowych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt f) RODO w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poprzez udostępnienie dokumentacji medycznej określonym podmiotom bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;
  9.w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, a w przypadku danych wrażliwych również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
  Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1.Dane identyfikacyjne,
  2.Opis wyglądu,
  3.Dane dotyczące zdrowia psychicznego,
  4.Dane dotyczące zdrowia fizycznego,
  5.Informacje o nałogach,
  6.Dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników,
  7.Informacje o miejscu zatrudnienia,
  8.Dane dotyczące płodności,
  9.Dane genetyczne,
  10.Dane dotyczące medycyny pracy,
  11.Dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego,
  12.Dane dotyczące wizerunku,
  13.Nagrania głosu.

  V. ODBIORCY DANYCH

  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, zgodnie z definicją „odbiorcy” wynikającą z art. 4 pkt 9) RODO, informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:
  1.Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym. m. in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty zadań, w szczególności nadzoru i kontroli oraz innym uprawnionym na mocy innych ustaw organom i instytucjom.
  2.Dane udostępniane również będą podmiotom, którym Administrator zlecił przetwarzanie danych osobowych, (z którymi m. in. podpisano stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom, którym na podstawie RODO udostępniono dane osobowe), takim m.in. jak:
  1.pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie Administratora;
  2.inne podmioty medyczne wykonujące usługi dla Administratora;
  3.osoby realizujące, poza wykonywaniem świadczeń medycznych, także badania do celów naukowych – dane do celów naukowych udostępniane są wyłącznie w postaci zanonimizowanej;
  4.dostawcy usług i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, czyli np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi dostawy oraz serwisu urządzeń medycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wykonujące usługi diagnostyki, transportu, żywienia czy też konsultacji;
  5.dostawcy usług prawnych na rzecz Administratora (w szczególności kancelarie prawne);
  6.podmioty zewnętrzne prowadzące działalność audytorską/kontrolną względem Administratora;
  7.podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osoby przez nie uprawnione;
  8.osoby upoważnione przez Panią/Pana w ramach realizacji Pani/Pana praw pacjenta.
  3.Inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.

  VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

  1.Administratora nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Pani/Pana danych osobowych poza terytorium EOG (państw trzecich).
  2.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnej organizacji międzynarodowej.

  VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej, chyba że przepisy prawa zobowiązują Administratora do dalszego ich przechowywania. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1.dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2.dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3.zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4.skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna zawierająca Pani/Pana dane osobowe może zostać zakwalifikowana do wieczystego przechowywania jako dokumentacja archiwalna z uwagi na jej szczególną wartość historyczną. Zgodnie z zapisami art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, indywidualna dokumentacja medyczna może być udostępniona dopiero po upływie 100 lat od roku, w którym sporządzono ostatni wpis.
  Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  VIII JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

  1.Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
  1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2.do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w takim zakresie w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych.
  3.usunięcia danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator je nadal przetwarzał, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h) RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej.
  4.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 21 RODO Pani/Pana prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,
  5.ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,
  6.przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego Administratora (np. innego szpitala) w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną.
  7.do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza w szczególności przepisy rozporządzenia RODO.
  2.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

  IX. DANE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

  X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i wykonania usługi medycznej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego. W pozostałych przypadkach podanie takich danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, jednak straci Pani/Pan możliwość przypomnienia o terminie wizyty lekarskiej lub otrzymania innej informacji związane m. in. z przebiegiem leczenia.

  XI. INFORMACJE KOŃCOWE

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Pani/Pana dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.