Regulamin i Polityka PrywatnościREGULAMIN SERWISU

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.fitadept.com.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu FitAdept.com, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest spółka FitAdept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 40 lok. 13, 02-541 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestruj Sądowego posiadającym KRS pod numerem 0000622972, NIP 5223065447, REGON 364725646. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w pod adresem fitadept.com, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych do zakupu na rzecz Użytkowników.
 • Administrator, – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FitAdept Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 16/60, 00-478 Warszawa Adresem Administratora do korespondencji jest: kontakt@fitadept.com
 • Właściciel – FitAdept Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 16/60, 00-478 Warszawa. Adresem właściwym do korespondencji jest: kontakt@fitadept.com
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane.
 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność polegająca na pośrednictwie w nabywaniu Pakietów Treningowych oraz innych Usługr;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto; Login lub Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania lub po założeniu (rejestracji) Konta w Serwisie;
 • Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu lub E-maila i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i nabywaniem za jego pośrednictwem Usług.
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Funkcjonalności Serwisu oraz nabywania dostępnych za jego pośrednictwem Usług;
 • Pakiety Treningowe lub Usługa – indywidualne programy treningowe oraz programy dietetyczne konstruowane i prowadzone przez Trenera..
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia indywidualnych programów treningowych oraz konstruowania i prowadzenia programu dietetycznego, świadcząca Usługi.
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 Regulaminu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

§3 Informacje Podstawowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać Usługi świadczone przez Trenerów współpracujących z Serwisem, a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem umowy o świadczenie Usług. Jeżeli treść Serwisu przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie przedmioty.
 2. W ramach Funkcjonalności Serwisu, Serwis oferuje do nabycia Usługi świadczone przez współpracujących z Serwisem Trenerów. Serwis nie świadczy Usług a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@fitadept.com
 4. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i pośrednictwo w sprzedaży Usług umożliwiających Użytkownikowi osiąganie założonych przez niego celów zdrowotnych i/lub sportowych.
 5. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu lub z Usługami świadczonymi przez Partnerów.
 6. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 7. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem. Treść tej umowy dostępna jest tutaj.

§4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu FitAdept.com, kodu źródłowego należą do Właściciela oraz Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U.. nr 60, Poz. 931 z późn. zm.). Udostępnianie pakietów treningowych osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.


§5 Uwarunkowania techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 • skrzynki e-mail,
 • przeglądarki Internetowej,
 • systemu operacyjnego,

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.


§6 Zakres i Pakiety Świadczonych Usług

1.Na mocy Umowy Serwis zobowiązuje się na rzecz Użytkownika pośredniczyć w nabywaniu następujących Usług. Zakres świadczonych wobec Użytkownika przez Trenera Usług zależy od wykupionego przez niego Pakietu Treningowego. Usługi, które mogą być świadczone w ramach Pakietów Treningowych to:

 • wywiad sportowy,
 • indywidualny program treningowy na okres trwania Usługi,
 • podstawowa analiza zebranych danych w trakcie procesu treningowego przez Użytkownika Serwisu (statystyki),
 • spersonalizowane porady żywieniowe i plan dietetyczny,
 • spersonalizowany catering, przygotowanych w oparciu o założenia i wytyczne spersonalizowanej diety,
 • kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego w celu dostosowania treningu do możliwości i celu Użytkownika,
 • indywidualne lub grupowe treningi, ćwiczenia z Trenerem personalnym w wybranych obiektach lub ośrodkach sportowych,
 • wymiana danych z Trenerem personalnym,
 • wymiana danych z Trenerem (we wskazanych przypadkach będących także dietetykiem),
 • stały kontakt i kontrola nad realizacją planu Trenera personalnego,
 • statystyki treningowe wraz z analizą postępów,
 • statystyki zmian fizjologicznych organizmu w reakcji na bodźce treningowe.

2. Serwis pośredniczy w nabywaniu trzech różnych pakietów treningowych: pakietu 30-dniowego, 90-dniowego oraz 180-dniowego, w ramach których oferowana jest konkretna ilość treningów wskazana w treści danego Pakietu. Wszystkie treningi muszą zostać wykonane w trakcie terminu obowiązywania danego Pakietu Treningowego, treningi niewykorzystane w tym czasie przepadają, bez prawa zwrotu ceny ich zakupu.
3. Szczegółowe informacje odnośnie świadczeń nabywanych w Ramach Pakietów Treningowych oraz sposobu korzystania z tych świadczeń znajdują się we wzorze umowy, o której mowa w § 3 ust 7 Regulaminu.


§7 Nabycie oferowanych przez Serwis Usług

 1. Zakup oferowanych przez Serwis Usług następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie Pakietu Treningowego i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usługi. W procesie nabywania Usługi (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) Użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie nabycia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Nabycie Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usług, zgodnie z § 11 Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usług pełnych i prawdziwych danych.
 4. Jeżeli oferta zakupu Usługi przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Użytkownika, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 5. Po zakupie Usługi Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu na adres e-mail podany w toku Rejestracji.

 


§8 Zasady korzystania z Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenerów

 1. Z Pakietów Treningowych, dietetycznych i/lub suplementacyjnych mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku, gdy Pakiet Treningowy dotyczy osoby niepełnoletniej korzystanie z Serwisu i nabywanie Usług musi zostać potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Rodzic lub opiekun prawny wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego z Serwisu i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akceptuje pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego wynikającą z korzystania z Serwisu i z korzystania z zakupionych Usług (włączając roszczenia i kary finansowe oraz prawną odpowiedzialność),
 2. Nabywając dany Pakiet Treningowy i akceptując zapisy Regulaminu, Użytkownik oświadcza, iż posiada zaświadczenie lekarskie uprawniające do uprawiania sportu, a w szczególności dyscypliny jaką będzie trenował.
 3. Nabywając dany Pakiet Usług Użytkownik zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia.
 4. W celu opracowania optymalnego Pakietu Treningowego, Serwis zbiera od Użytkownika pełne dane w formie wywiadu sportowego i/lub dietetycznego, które następnie przekazuje do wybranego przez siebie Trenera, który przygotowuję Plan Treningowy.
 5. Trener opracowuje indywidualny plan treningowy lub/i dietetyczny i/lub suplementacyjny na podstawie zebranych danych, dostosowany do potrzeb i celów Użytkownika.
 6. Serwis zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu/Planu Treningowego zakupionego za pośrednictwem Serwisu oraz przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek suplementów diety. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków.
 7. Serwis zaleca wykonywanie okresowych badań lekarskich, co 3 do 6 miesięcy oraz stosowanie mobilnych czytników GPS, monitora pracy serca i/lub urządzenia do pomiaru generowanej mocy w trakcie treningu wykonywanego wspólnie z Trenerem.
 8. Realizacja Planu Treningowego nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego, a Serwis oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Użytkownika.
 9. Realizacja planu dietetycznego i/lub suplementacyjnego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów diety i/lub suplementacji, a Serwis oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Użytkownika..
 10. Informacje podane w Serwisie oraz przez Trenerów mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Serwisu Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Serwis nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek kontuzje czy utratę zdrowia wynikającą z porad treningowych, suplementacyjnych i/lub dietetycznych i wynikających z realizacji zakupionego Programu Treningowego
 11. Użytkownik ma obowiązek informować Trenera oraz Serwis o wszelkich zmianach kondycji fizycznej i zdrowotnej.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem prowadzonym w ramach realizacji zakupionego Programu Treningowego.
 13. Użytkownik oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i/lub morfotyczne, o których informuje Trenera oraz które przekazuje za pośrednictwem Serwisu są zgodne z prawdą.
 14. Użytkownik potwierdza , że rozumie i zgadza się, że wszelakie działania związane z zaleceniami Serwisu oraz Trenera mogą nosić określone ryzyka kontuzji, utraty zdrowia lub śmierci. Użytkownik niniejszym potwierdza, że dobrowolnie i na własna odpowiedzialność ponosi wszystkie (znane i nieznane) ryzyka związane z korzystania z Serwisu i Usług Trenera. Spersonalizowane plany treningowe nie są polecane w szczególności dla osób posiadających wady serca lub kręgosłupa. Spersonalizowane plany dietetyczne nie są polecane w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą, w ciąży, po wylewach, z chorobami serca w okresie laktacji.
 15. W przypadku wystąpienia alergii na konkretne produkty, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Trenera i Serwis, a także wyłączyć dany produkt z diety.
 16. Usługi treningów personalnych prowadzone są na wybranych i określonych na stronie FitAdept.com/kluby obiektach i ośrodkach sportowych. W przypadku jeśli wybrany przez Użytkownika obiekt lub ośrodek sportowy nie znajduje się na liście, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które mogą zostać nałożone na Trenera przez wewnętrzne regulaminy danego obiektu lub ośrodka oraz uiszczenie każdorazowo opłaty umożliwiającej korzystanie Trenerowi i Użytkownikowi z danego ośrodka.
 17. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów.

§9 Dostęp do Serwisu i Rejestracja Użytkowników

 1. 1. Użytkownik, rozpoczynając współpracę z Serwisem, musi się uprzednio zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu, oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz, nieobowiązkowo, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych. Klikając przycisk „Dołącz” Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 4.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące swoje dane: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz prawidłowo działający adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W przypadku zmian teleadresowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego profilu.
 4. Właściciel zabrania podawania hasła do Serwisu osobom trzecim.
 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
 • spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu;
 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu oraz Usług trenera;
 • wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;
 • wyraża zgodę na warunkach określonych w § 12 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora i Właściciela danych osobowych i innych informacji oraz danych przekazanych w związku z uczestnictwem w Serwisie;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora i Właściciela związanych z jego działalnością;
 • wyraża zgodę, by Właściciel dostarczał mu informacje komercyjne podmiotów trzecich (tzw. mailing) bez fizycznego udostępniania im swej bazy adresów e-mail;
 • podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do uprawianej dyscypliny sportowej.
 1. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta oraz Usług Treningu Personalnego innym osobom, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Serwisu, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§10 Wstrzymanie lub Zakończenie Świadczenia Funkcjonalności Serwisu i/lub Usług na rzecz Użytkownika

 1. Konto może zostać zablokowane lub całkowicie usunięte przez Właściciela bez jakichkolwiek uprzedzeń a realizacja Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenera wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:
 • Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Usług zostanie wstrzymana,
 • Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 • Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:
  • Login Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na funkcjonującym w ramach Serwisu forum, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do Właściciela;
  • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora, Właściciela lub osób trzecich;
  • Serwis wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet;
 1. Zablokowanie Konta z przyczyn przewidzianych w niniejszym § 9 ust. 1 Regulaminu nie stanowi dla Użytkownika podstawy do obniżenia wynagrodzenia należnego dla Administratora.
 2. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte a realizacja Usług wstrzymana lub zakończona, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Właściciela.
 3. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

§11 Okres Świadczenia Funkcjonalności Serwisu i Usług Trenerów; Zawarcie Umowy

 1. Za dzień rejestracji zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.FitAdept.com Użytkownik założy swój Profil podając wymagane dane lub rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Rejestracja oraz kupno Pakietu Treningowego lub samo kupno Pakietu Treningowego jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy świadczenia/korzystania z usług Serwisu oraz z zawarciem umowy świadczenia usług (określonych określonej w § 3 ust 7 Regulaminu) pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem.
 3. Dokonywanie regularnych wpłat za zakupiony za pośrednictwem Serwisu Pakiet Treningowy jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych Usług Trenera.
 4. Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 11 ust. 3 zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres kontakt@fitadept.com oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy może także nastąpić poprzez przesłanie na adres Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W trakcie trwania Umowy Użytkownik może od niej odstąpić za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 6. Podczas zakupu Pakietu Treningowego, Użytkownik ma prawo wybrać opcję automatycznego przedłużania wybranego Pakietu Treningowego na kolejny okres obowiązywania po zakończeniu pierwszego z opłaconych okresów. Umowa o świadczenie Usług (Pakietu Treningowego) z Użytkownikiem zostaje w przypadku wybrania tej opcji automatycznie przedłużona na kolejny czas określony równy okresowi na jaki pierwsza z umów o świadczenie Usług (Pakietu Treningowego) została zawarta, jeżeli do upływu terminu jej wygaśnięcia Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania z umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej. Jednakże, mimo iż umowa została przedłużona Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy bez dodatkowych skutków prawnych przez okres jednego miesiąca po automatycznym przedłużeniu umowy o świadczenie Usług, przy czym wówczas Administrator nalicza wynagrodzenie za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania przez Użytkownika z zakupionych Usług, zgodnie z miesięczną opłatą przewidzianą za dany Pakiet Treningowy .
 7. Umowa przedłużona zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu zostaje zawarta na warunkach obowiązujących w dniu jej przedłużenia. Użytkownik wybierając opcję automatycznego przedłużania Pakietu Treningowego, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 4.

§12 Wynagrodzenie za świadczenie Usług, Reklamacje

 1. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę z góry zgodnie z cennikiem Pakietów Treningowych dostępnym w ramach Serwisu.
 2. Opłata wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu Treningowego, oraz okresu na jaki Użytkownik wykupiła dany Pakiet Treningowy. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 3. Termin płatności upływa piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usługi przez Trenera.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Administratora.
 5. Opłatę za Usługi nabyte za pośrednictwem z Serwisu można wnieść za pomocą przelewu, karty kredytowej lub karty debetowej, w opisany w Serwisie sposób. Płatności za Usługi uiszcza się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Płatności są obsługiwane przez spółkę
  Paymento SA, IT Loft Park, Browarowa 21, 43-100 Tychy.
 6. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji automatycznego przedłużania umowy o świadczenie Usług, oplata za zakupiony Pakiet Treningowy będzie pobierana automatycznie z karty kredytowej lub karty debetowej Użytkownika w dniu każdego kolejnego przedłużenia umowy o świadczenie Usług
 7. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji zamówień. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu Internetowego lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fitadept.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 8. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
 9. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 10. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 11. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 12. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 2 pkt a. adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.
 13. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§13 Prywatność, Poufność, Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszystkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi;
 3. Właściciel i Administrator podejmują wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika;
 4. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analitics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
 6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Właściciela wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administrator używa cookies w celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, czat itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 8. Właściciel i Administrator nie odpowiadają za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania w każdej chwili.
 10. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane techniczne Użytkownika będą przechowywane przez Serwis. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko w zakresie koniecznym do realizacji praw Administratora związanych z realizacją Umowy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Właściciel i Administrator mogą zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników.
 12. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 13. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na publikowanie swoich osiągnięć sportowych na stronach Serwisu. Zgoda powyższa rozciąga się na publikowanie już po wygaśnięciu Umowy osiągnięć sportowych Użytkownika uzyskanych w trakcie jej obowiązywania (osiągnięcia historyczne).
 14. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.
 15. Użytkownik zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z wykonaniem Umowy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§14 Odpowiedzialność Administratora i Właściciela

 1. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przewr w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.
 2. Właściciel oraz Administrator, nie ponoszą odpowiedzialności za działania Trenera oraz za realizację umowy świadczenia Usług, zawartej pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, jednak podejmują stałe działania w celu monitorowania i podnoszenia jakości tych Usług

§15 Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link „Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Serwis usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia na piśmie, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Administratorowi oświadczenia.
 2. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Administratora. 

§16 Zmiana Regulaminu

 1. 1. Administrator oraz Właściciel mogą, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu)  dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.