Kariera w

Wypełnij formularz i dołącz do nas:
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody o następującej treści:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FitAdept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 40 lok. 13, 02-541 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000622972, NIP 5223065447, REGON 364725646, kapitał zakładowy w wysokości 53.500,00 zł. Podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a zatem w następujących celach: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania przez Pana/Panią aplikacji, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora.

FitAdept to zespół certyfikowanych trenerów personalnych

Działamy w największych miastach w Polsce

Obecnie mamy ponad 40 trenerów personalnych
i ponad 20 wspierających pracowników w naszej siedzibie w Warszawie

Naszą misją jest dostarczenie najlepszej jakości usług z zakresu treningu personalnego.
Podchodzimy do niego w holistyczny sposób pomagamy innym zmienić swój styl życia
na zdrowszy i aktywniejszy, uczymy odpowiedniego żywienia, motywujemy do działania.

Jeśli chciałbyś dołączyć do zespołu FitAdept, napisz do nas!
Szukamy trenerów personalnych w największych miastaw w Polsce.
Możesz zawsze przesłać do nas swoje CV: praca@fitadept.com